Exit Akademikas B 1 2 3 4 5 6 Points SB
 1  Borey Nikitenko   1 1 1 1 - 4
 2  Emil Osipov 0   1 1 1 - 3
 3  Nazar Skydanenko 0 0   ½ 1 - 1.5 0.75
 4  Kiril Sapel 0 0 ½   1 - 1.5 0.75
 5  Karen Voichonskij 0 0 0 0   - 0
 6  - - - - -   0